Skip to main content
24 Mei 2021

Privacy statement (AVG)

 •   Algemene Voorwaarden voor Temptation Escort BV
  Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van Temptation Escort , zoals deze beschikbaar is gesteld door Temptation Escort . In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Temptation is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Temptation Escort BV.
  Temptation Escort BV is een legale onderneming en is werkzaam onder Vergunning Escortbedrijf met nr. 1273496, afgegeven door de burgemeester van Deurne. Het BTW-nummer van Temptation Escort BV is NL861608926B01.
  Definities
  Temptation Escort BV - een Nederlandse escort service en bemiddelaar tussen sexwerkers en cliënt(en).
  Website – de website gebruikt door Temptation Escort BV: www.temptationescort.nl.
  Temptation - een sexwerker die samenwerkt met Temptation Escort BV en ervoor heeft gekozen via deze website (sex)relateerde diensten aan te bieden.
  Europa – met Europa wordt in deze Algemene Voorwaarden alle bij de EU aangesloten
  landen bedoeld, aangevuld met Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
  Internationale boeking – alle boekingen die plaatsvinden buiten Nederland (Nederland is
  niet het Koninkrijk der Nederlanden).
  klant – gebruiker van de website en/of diensten. Dit kunnen ook meerdere personen zijn per
  afgenomen dienst.
  Nieuwe klant – een klant die niet eerder heeft gebruik heeft gemaakt van de diensten van Temptation Escort BV of voor wie de laatste keer meer dan 13 maanden geleden is.
  Diensten – elk van de door Temptation Escort BV aangeboden dienst, valt onder diensten.
  Aanbetaling – wanneer een aanvraag wordt gedaan en de nieuwe klant is akkoord, dient hij een
  aanbetaling te doen van in elk geval 15% van het totale bedrag dat met Boeking gemoeid is.
  Dit is ter voorkoming dat er een valse boeking wordt gedaan.
  Aanvraag – een boeking wordt aangevraagd via een aanvraag. Deze blijft een aanvraag, tot
  deze is bevestigd of is geannuleerd door één van beide partijen, en tot die tijd vrijblijvend.
  Boeking – een boeking komt tot stand tussen klant en Temptation Escort BV en laatstgenoemde bemiddeld hiermee uit naam van de desbetreffende Temptation conform de modelovereenkomst gesloten tussen Temptation Escort BV en de Temptation. Wanneer de klant een Temptation boekt en de afspraak is bevestigd d.m.v. een bevestiging, is dat een boeking, ongeacht of de afspraak wel of geen doorgang vindt.
  Boekingsbedrag – het totaal van de afgenomen diensten, inclusief reiskosten en middelen
  die Temptation Escort BV heeft moeten aanschaffen / betalen om de boeking tot stand te laten komen
  ((entree)tickets, reserveringskosten, visum, etc.).
  Boekingsduur – de lengte van boeking zoals tussen Temptation Escort BV en de klant is overeengekomen in de bevestiging. Bij internationale boekingen kan de reistijd hier bij in zitten, bepalend in artikel 7.

  Bevestiging – een aanvraag wordt een boeking door een bevestiging. Dit gebeurt wanneer
  de klant heeft voldaan aan het aanleveren van alle benodigde informatie aan Temptation Escort BV om een boeking te kunnen voltooien en wanneer – indien nodig – de aanbetaling door klant is
  gedaan.

  1. Website
  1.1 Onze website (www.temptationescort.nl) is met veel zorgvuldigheid opgezet om
  heldere informatie te kunnen verstrekken en gebruiksvriendelijk te zijn. Ongeacht wij elke
  dag onze website up to date proberen te houden, kan het zijn dat er onverhoopt toch
  oneffenheden, disfunctioneren of spelfouten optreden. Temptation Escort BV is in geen enkel geval
  aansprakelijk voor hieruit direct of indirect geleden schade of verkeerde verwachtingen.
  1.2 Onze website vormt de eerste lijn van communicatie naar onze (potentiële) klanten. Temptation Escort
  BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel missende informatie, daar met de grootste zorgvuldigheid de externe en interne communicatie wordt vormgegeven.

  2. Temptations
  2.1 Elke Temptation te vinden op de website of via andere communicatiekanalen aan de klant
  gecommuniceerd, werkt uit vrije wil met Temptation Escort BV samen.
  2.2 Temptation Escort BV staat garant dat onze Temptation respectvol is jegens klant.
  2.3 Een Temptation is altijd minstens 18 jaar of ouder, heeft een Nederlandse nationaliteit of heeft
  documenten overlegd waaruit blijkt dat zij in Nederland werken mag.
  2.4 De Temptation functioneert als een zelfstandige. Temptation Escort BV is niet aansprakelijk voor door
  Temptation direct of indirect aangerichte (emotionele) schade.

  3. Boeking aanvragen
  3.1 Een boeking kan worden aangevraagd via de website (www.temptationescort.nl), via mail
  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), telefoon +31 493 782 212, via social media (persoonlijke berichten) of mondeling.
  3.2 Een aanvraag is een vrijblijvende informatiewinning en/of afspraak tussen klant en Temptation Escort
  BV, welke te allen tijde kan worden geannuleerd door beide partijen, zonder dat daar verantwoording voor hoeft worden afgelegd.
  3.3 Temptation Escort BV behoudt zich het recht te annuleren wanneer geen respons meer komt vanuit
  klant.
  3.4 Temptation Escort BV behoudt zich te allen tijde het recht een aanvraag te weigeren, zonder daar
  verantwoording voor te hoeven afleggen.
  3.5 Aanvragen die binnenkomen op dezelfde dag als dat boeking zou moeten plaatsvinden, hebben
  minder kans van slagen. Temptation Escort BV prefereert deze aanvragen telefonisch.
  3.6 De klant dient zichzelf te (laten) informeren omtrent de door hem te boeken Temptation, zodat hem
  billijkheid niet kan worden ontzegd in lijn van artikel 5, lid 9.

  4. Bevestiging
  4.1 Wanneer de klant schriftelijk of mondeling heeft aangegeven dat een aanvraag akkoord is, zal
  Temptation Escort BV hem voorzien van een bevestiging. Deze zal niet altijd maar wel doorgaans
  geschieden via mail.
  4.2 In de bevestiging staat, naast andere praktische informatie, in elk geval de locatie, de tijd, de geboekte
  Temptation, de lengte, de voldane betaling en de openstaande betaling van de boeking.
  4.3 Een bevestiging wordt bij de nieuwe klant pas uitgegeven, wanneer de aanbetaling is voldaan.
  4.4 Temptation Escort BV behoudt zich het recht om af te zien van de boeking, ondanks dat er een
  bevestiging is verstuurd, zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen.

  5. Boeking
  5.1 Een aanvraag wordt automatisch een boeking door de tussenkomst van een bevestiging.
  5.2 De kosten van de boeking zijn tijdens de aanvraag naar de klant gecommuniceerd, en bedragen naast
  kosten voor de diensten van de Temptation, eventueel reiskosten en servicekosten. Alle kosten zijn
  onderhevig aan 21% belasting.
  5.3 De boeking loopt vanaf het moment dat is afgesproken in bevestiging, tenzij Temptation en de klant
  elkaar eerder ontmoeten.
  5.4 Aanvang van een boeking vindt nooit tussen 0:00 uur en 9:00 uur plaats.
  5.5. Zowel de klant als Temptation Escort BV/Temptation doen er alles aan om de boeking op het tijdstip
  van bevestiging te laten aanvangen.
  5.6 Indien klant later op de afgesproken plek is, zal de boeking niet kosteloos worden verlengd, ongeacht
  de reden hiervoor.
  5.7 Indien de Temptation later op de afgesproken plek is, zal de boeking op kosten van Temptation Escort
  BV met dezelfde lengte dan dat de Temptation later is, worden verlengd. Andere direct of indirect
  gelopen kosten die hiermee gemoeid gaan, zijn niet te verhalen op Temptation Escort BV, noch op de
  Temptation.
  5.8 Indien de boeking buiten schuld van Temptation Escort BV en/of de Temptation geen doorgang vinden
  kan, is de klant het volledige bedrag van de boeking verschuldigd, ongeacht de reden hiervan, tenzij anders overeengekomen met Temptation Escort BV.
  5.9 De klant kan in de eerste 10 minuten van een boeking binnen Nederland de boeking kosteloos
  annuleren, wanneer de klant de mening is toegedaan dat Temptation niet de persoon is die Temptation Escort BV op de website heeft gepresenteerd wat betreft uiterlijk en karakter. De beargumentering hiervan moet billijk zijn, naar bepaling van artikel 3, lid 6.
  Reiskosten moeten wel worden vergoed door klant.
  5.10 De Temptation heeft het recht de boeking te annuleren gedurende de gehele boeking indien zij
  daar aanleiding toe ziet. Hierbij kan men denken aan respectloos gedrag van de klant (zie artikel 9).
  5.11 Indien de Temptation tijdens de boeking noodgedwongen dient te annuleren, bijvoorbeeld door
  gezondheidsklachten, behoudt klant recht op de overige tijd van de boeking. Temptation Escort BV en
  klant overleggen samen voor een geschikt moment voor een vervolg.
  5.12 Bij een boeking van minstens 8 uur met overnachting, heeft de Temptation recht op 4 uur slaap.
  5.13 Boekingen vinden plaats in een hotel, tenzij anders is overeengekomen met Temptation Escort BV.
  5.14 Thuisboekingen vinden alleen plaats wanneer Temptation Escort BV aanvullende informatie van de
  klant heeft ontvangen.
  5.15 Indien bij een thuisboeking de hygiëne niet op orde lijkt te zijn, wordt de boeking direct beëindigd,
  zonder recht op teruggaaf van het boekingsbedrag.
  5.15 Intimiteit is altijd veilig, ook orale seks. Bij aandringen op onveilige seks wordt de boeking direct
  beëindigd, zonder recht op teruggaaf van het boekingsbedrag.

  6. Boeking langere termijn
  6.1 Boekingen vanaf 36 uur worden gezien als een boeking voor langere termijn.
  6.2 Tijdens de nachtelijke uren (tussen 22:00 uur en 07:00 uur) heeft de Temptation recht op zes uur
  slaap.
  6.3 De Temptation heeft recht op ontbijt, lunch en diner. De kosten hiervan zijn voor rekening van de
  klant.
  6.4 De Temptation heeft elk blok van 24 uur (dus bij een boeking met een lengte van 36 uur, zijn dat twee
  blokken), recht op twee uur voor haarzelf.

  7. Internationale boeking
  7.1 Internationale boekingen zijn alle boekingen die buiten Nederland plaatsvinden.
  7.2 Een internationale boeking kan alleen worden geboekt met een minimale lengte van 36 uur, inclusief
  reistijd, binnen Europa.
  7.3 Een internationale boeking kan alleen worden geboekt met een minimale lengte van 36 uur, exclusief
  reistijd, buiten Europa.
  7.4 Voor reizen buiten Nederland wordt een eenmalige reiskostenvergoeding berekend van € 150,-, waar
  een reistijd van 2 uur (in totaal) inzit.
  7.5 Voor de reistijd boven 4 uur wordt € 100,- per uur berekend, inclusief 21% BTW.
  7.6 Kosten die gemaakt moeten worden om de Temptation op de gewenste locatie te krijgen, worden
  doorberekend aan de klant.
  7.7 Alle kosten en praktische zaken worden besproken alvorens er een bevestiging wordt opgemaakt.
  7.8 Onvoorziene kosten die zich tijdens de reis voordoen en buiten schuld van Temptation Escort BV en/of
  de Temptation liggen, zijn voor rekening van de klant.
  7.9 Indien voor de internationale boeking moet worden gevlogen, reist de Temptation in de Businessclass
  wanneer er intercontinentaal gevlogen wordt.
  7.10 Indien de Temptation de terugvlucht mist door directe of indirecte schuld van de klant, wordt de tijd
  die zij langer weg is, regulier in rekening gebracht aan de klant.

  8. Annulering
  8.1 Temptation Escort BV behoudt zich altijd het recht de boeking te annuleren, zonder daar
  verantwoording voor te hoeven afleggen.
  8.2 De klant kan een boeking in Nederland tot 24 uur voor aanvang van de boeking kosteloos annuleren.
  8.3 De klant kan een boeking in Nederland binnen 4 uur voor aanvang van de boeking annuleren, maar
  dan wordt 100% van het boekingsbedrag aan de klant in rekening gebracht.
  8.4. Na aanvang van een boeking in Nederland, kan de boeking, anders dan de bepaling in artikel 5, lid 9,
  niet worden geannuleerd. Indien de klant dit wel doet, wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.
  8.5 De klant kan een boeking binnen Europa tot 24 uur voor vertrek van de Temptation kosteloos
  annuleren.
  8.6 De klant kan een boeking binnen Europa binnen 24 uur voor vertrek van de Temptation annuleren,
  maar dan wordt 25% van het boekingsbedrag aan de klant in rekening gebracht.
  8.7 De klant kan een boeking binnen Europa annuleren tussen het vertrek van de Temptation en aanvang
  van de boeking, maar dan wordt 50% van het boekingsbedrag aan de klant in rekening gebracht en de reistijd van de Temptation wordt als reguliere boekingsduur aan de klant in rekening gebracht, afgerond op hele uren en met een minimum van 2 uur.
  8.8 De klant kan een boeking binnen Europa na aanvang van de boeking niet annuleren. Indien de klant
  dit wel doet, wordt het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.
  8.9 De klant kan een boeking buiten Europa tot 48 uur voor vertrek van de Temptation kosteloos
  annuleren.
  8.10 De klant kan een boeking buiten Europa tussen 48 uur en 24 uur voor vertrek van de Temptation
  annuleren, maar dan wordt 25% van het boekingsbedrag in rekening gebracht aan de klant.
  8.11 De klant kan een boeking buiten Europa binnen 24 uur voor het vertrek van de Temptation annuleren,
  maar dan wordt 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht aan de klant.
  8.12 De klant kan een boeking buiten Europa tussen het vertrek van de Temptation en de aanvang van de
  boeking annuleren, maar dan wordt 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht aan de klant en de reistijd van de Temptation wordt als reguliere boekingsduur aan hem in rekening gebracht, afgerond op hele uren en met een minimum van 3 uur.
  8.13 De klant kan een boeking buiten Europa na aanvang niet annuleren. Indien klant dit wel doet, wordt
  het volledige boekingsbedrag in rekening gebracht.
  8.14 De kosten die al gemaakt zijn (bijv, vliegtickets, visum, etc.) of gemaakt moeten worden door de
  annulering, worden altijd aan de klant doorberekend, ongeacht hoe ver van tevoren de klant annuleert of welke reden hieraan ten grondslag ligt.

  9. Respectloos gedrag
  9.1 Respectloos gedrag is gedrag waarvan Temptation Escort BV of de Temptation vindt dat het
  ongewenst is. Dit gedrag hoeft niet per se fysiek te zijn.
  9.2 Bij respectloos gedrag mag de Temptation de boeking beëindigen, zonder restitutie voor de klant van
  de boekingskosten.
  9.3 Mondeling respectloos gedrag kan bij wille van voorbeeld zijn dat klant om persoonlijke gegevens
  vraagt van de Temptation. De Temptation zal aangeven wanneer zij ergens niet van gediend is. Bij
  herhaling mag de Temptation de boeking annuleren, zonder restitutie voor de klant van de boekingskosten.
  9.4 Fysiek respectloos gedrag uit zich wanneer klant handelingen uitvoert welke door de Temptation niet
  worden gewenst. De Temptation zal aangeven wanneer zij ergens niet van gediend is. Bij herhaling mag de Temptation de boeking annuleren, zonder restitutie voor de klant van de boekingskosten.
  9.5 Respectloos gedrag kan ook bij de aanvraag voorkomen, door van tevoren bepaalde diensten van
  Temptation Escort BV of de Temptation te verlangen, die Temptation Escort BV en/of de Temptation niet wenselijk achten. Temptation Escort BV behoudt zich hierbij het recht voor een aanvraag niet in behandeling te nemen.
  9.6 Over de definitie van respectloos gedrag wenst Temptation Escort BV geen discussie te voeren. Dat
  betekent dat Temptation Escort BV altijd achter de keuze van de Temptation staat wanneer ervoor gekozen wordt de boeking te beëindigen conform artikel 8 lid 2.
  9.7 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is respectloos gedrag.
  9.8 Temptation Escort BV behoudt zich het recht voor de klant toe te voegen aan de gedeelde Fakerslijst
  (artikel 16) wanneer het gedrag van de klant daar aanleiding toe geeft. Dit is aan Temptation Escort BV om te bepalen.

  10. Aanvullende diensten
  10.1 Aanvullende diensten zijn waar toepasselijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden die gelden
  voor de reguliere diensten van Temptation Escort BV en de Temptation.
  10.2 Aanvullende diensten dienen vooruit betaald te worden.
  10.3 Aanvullende diensten vallen niet onder restitueerbare kosten wanneer een boeking om
  welke reden dan ook geannuleerd dient te worden.
  10.4 Aanvullende diensten worden gedaan in samenspraak met de klant.

  11. Discretie
  11.1 Discretie is, samen met veiligheid, het hoogste goed van Temptation Escort BV.
  11.2 Te allen tijde wordt discreet en zorgvuldig omgegaan met gegevens van de klant en de Temptation .
  11.3 Geen van de gegevens van de klant die Temptation Escort BV heeft wordt verspreid of gedeeld met
  derden.
  11.4 Om discretie te waarborgen, wordt op de facturen van en naar Temptation Escort BV gewerkt met de
  handelsnaam Temptation Events

  12. Nieuwe klanten
  12.1 Nieuwe klanten dienen een aanbetaling te doen van 15% van het totale boekingsbedrag, alvorens de
  aanvraag wordt omgezet in een bevestiging.
  12.2 Nieuwe klanten worden na hun eerste boeking automatisch ‘Temptation Preferred Client’ en
  behouden een persoonlijke account tot 14 maanden na hun laatst bij Temptation Escort BV
  afgenomen dienst.

  13. Afbeeldingen/Foto’s
  13.1 Temptation Escort BV houdt zich te allen tijde het recht voor de gezichtsfoto van de Temptations niet
  te verstrekken, zonder daarover verantwoording te hoeven afleggen.
  13.2 De klant en derden is ten strengste verboden tekstmateriaal, afbeeldingen en foto’s te dupliceren, op
  welke wijze dan ook.

  14. Tariefstelling
  14.1 Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
  weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
  programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract, boeking dan wel overeenkomst met Temptation Escort BV / de Temptation te mogen claimen of te veronderstellen.
  14.2 Temptation Escort BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
  inspanningen de informatie op de website (www.temptationescort.nl) onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  15. Betalingen
  15.1 Wij hebben de voorkeur om onze Temptations en collega medewerkers met zo min mogelijk cash geld
  op zak te laten lopen. Dit is de reden waarom wij u vriendelijk verzoeken de betaling vooraf te doen. Betalingen dienen te geschieden middels een bankoverschrijving, PayPal, creditcard, contante betaling of per PIN bij de Temptation.
  15.2 Op betaling per PayPal, creditcard, contante betaling of PIN zit een toeslag, respectievelijk 5% voor
  PayPal, 10% voor de creditcard, 5% voor contante betaling en 5% voor betaling per PIN.
  15.3 Betaling via een bankoverschrijving, of een zakelijke ‘tikkie’, kan vertraging met zich meebrengen.
  Houdt hiermee rekening tijdens het boekingsproces. Temptation Escort BV is hiervoor niet
  verantwoordelijk en kan aldus niet verantwoordelijk worden gehouden.
  15.4 Betaling dient binnen te zijn, alvorens de boeking kan aanvangen en alvorens de Temptation aan de
  reis naar de gewenste locatie begint.
  15.5 Bijboeken kan in overleg met de Temptation, maar de verlenging kan pas plaatsvinden als de betaling
  is voldaan en Temptation Escort BV daarvan op de hoogte is en de bijboeking geaccordeerd heeft.

  16. Fakers
  16.1 Een Faker is iemand wie zonder serieuze intenties contact opneemt met Temptation Escort BV,
  afspraken niet nakomt, zich respectloos gedraagt of de Algemene Voorwaarden niet honoreert.
  16.2 Niemand anders dan Temptation Escort BV bepaalt wie gezien wordt als een Faker.
  16.3 Fakers worden geplaatst op een Fakerslijst. Deze lijst wordt gedeeld met andere bureaus, ter
  bescherming van onze branche.
  16.4 Niemand anders dan Temptation Escort BV en de samenwerkende bureaus hebben toegang tot deze
  lijst.
  16.5 Temptation Escort BV houdt ook haar eigen Fakerslijst bij. Wanneer iemand van de gedeelde lijst
  wordt afgehaald, blijft hij Faker bij Temptation Escort BV, tenzij reden genoeg om anders te bepalen.